Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanbieder: de (reis)dienstverlener die de Reis aanbiedt/verzorgt.
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Koper: de partij die de reis die is aangeboden door de Verkoper overneemt.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper inzake het overnemen van de Reis.
1.5 Reis: de reis die op naam van de Verkoper staat en die wordt aangeboden op de website ter overname door de Koper.
1.6 Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Verkoper betreffende de Reis.
1.7 Vergoeding: de vergoeding die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is voor de overname van de Reis.
1.8 Verkoper: de partij die via de Website de Reis ter overname aanbiedt.
1.9 VPR: Vriendenprijsreizen, kantoorhoudend te (4714 CB) Sprundel aan de Fatimastraat 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55138365 als handelsnaam van de Ridder Recreatie.
1.10  Website: www.vriendenprijsreizen.nl.
1.11  Wederpartij: de partij met wie VPR een rechtsverhouding heeft, waaronder onder meer de Verkoper en de Koper. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen VPR en de Wederpartij en op alle diensten aangeboden door VPR, al dan niet via de Website. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Indien en voor zover de algemene voorwaarden van de Wederpartij om wat voor reden dan ook wel van toepassing zouden zijn op de rechtsbetrekking met VPR dan hebben deze voorwaarden slechts werking voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden (van VPR).
2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door VPR schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 VPR kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien VPR niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VPR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.7 VPR is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Wederpartij na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van VPR gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 
2.8 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de reisovereenkomst. Op deze overeenkomst zijn eventueel de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van toepassing.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 VPR exploiteert de Website. De Website is een platform waarop de Verkoper een Reis  kan aanbieden en de Koper de Reis kan overnemen.
3.2 VPR is uitsluitend een tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van de  Overeenkomst. VPR maakt de communicatie tussen deze twee partijen mogelijk en faciliteert de verkoop van de Reis.
3.3 VPR is geen partij bij de Overeenkomst en de Reisovereenkomst. VPR draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. VPR heeft geen invloed op de inhoud van de Reis.
3.4 Tussen de Verkoper en de Koper komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Koper het aanbod van de Verkoper van de Reis via de Website heeft aanvaard en volledig heeft betaald. Bij totstandkoming van de Overeenkomst machtigt de Verkoper VPR hem te vertegenwoordigen om de overname van de Reis administratief af te handelen.
3.5 VPR biedt tevens de mogelijkheid aan websitebezoekers te bieden op de Reis. Een bod is definitief indien de Verkoper dit bod heeft aanvaard. VPR brengt de Koper hiervan op de hoogte. 
3.6 Er geldt geen bedenktijd. De Overeenkomst komt onherroepelijk tot stand op het moment dat de Reis is betaald, zoals genoemd in lid 4.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 VPR verbindt zich naar beste kunnen de administratieve handelingen als genoemd in het vorige artikel te verrichten, doch biedt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering van deze handelingen zal VPR steeds de nodige zorg betrachten die van VPR redelijkerwijs en onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. De verplichtingen van VPR zijn slechts inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen.
4.2 VPR is gerechtigd bij en voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen zonder dat VPR daarvoor voorafgaande kennisgeving dient te gegeven.

Artikel 5. Betaling en proces
5.1 De Reis dient te worden betaald doormiddel van een bank overschrijving.
5.2 De reisbescheiden worden binnen 7 dagen nadat de betaling van de Reis door de Koper door VPR is ontvangen per e-mail aan de Koper verstrekt. Indien de Koper deze bescheiden liever per post ontvangt, dient dit tijdig te worden medegedeeld aan VPR.
5.3 Indien een (tijdige) levering van de reisbescheiden niet mogelijk is door een onjuistheid in de gegevens van de Koper dan wel door een omstandigheid aan de zijde van de Aanbieder, dan is VPR hiervoor niet aansprakelijk. 
5.4 De Verkoper staat het vrij zelf de hoogte van de Vergoeding te bepalen, mits de Vergoeding niet hoger is dan de werkelijke reissom (de totale prijs die betaald is voor de Reis bij de Aanbieder). De administratiekosten die berekend worden door de Aanbieder worden voorgeschoten door VPR maar komen voor rekening van de Verkoper.  De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de betreffende Aanbieder. VPR heeft recht op een commissie van 12 %. Voldoening van de commissie en de administratiekosten vindt plaats door middel van verrekening door VPR. Het restant wordt overgemaakt op de rekening van de Verkoper.
5.5 De Verkoper ontvangt bij aanvaarding door de Koper een e-mail van VPR met een bevestiging, waarna de Reis van de Website wordt verwijderd. De Verkoper is verplicht te controleren of de Reis is verwijderd alsook om alle duplicaten van reisbescheiden van de Reis onmiddellijk te vernietigen.
5.6 De verkoper mag de reis zelf ook doorverkopen, wanneer de VPR een koper heeft gevonden zal deze voorgang hebben op de door de verkoper aangedragen koper.
5.7. VPR vraagt € 35,- opstartkosten, deze kosten dienen vooraf te worden voldaan. Hiervoor zal VPR haar uiterste best doen de reis door te verkopen voor een vriendenprijs. Indien de reis wordt doorverkocht zal verrekening plaatsvinden conform bij 5.4 genoemde commissie van 12%. De opstartkosten worden van de commissie afgehaald.

Artikel 6. Informatieverstrekking
6.1 VPR baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Wederpartij verstrekte informatie en gegevens. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.
6.2 De Wederpartij is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan VPR te verstrekken. 
6.3 De Koper dient zelf voor correcte gegevensverstrekking zorg te dragen bij de indeplaatsstelling. Bij tussentijdse wijziging van deze gegevens brengt de Koper VPR hiervan onmiddellijk op de hoogte.
6.4 De Koper dient de eerste voornaam en achternaam door te geven zoals deze vermeld staan in het paspoort of ID-kaart. Indien het een reis betreft voor meer dan 1 persoon, dan zal VPR contact opnemen met de Koper voor de gegevens.

Artikel 7. Klachten
7.1 VPR is geen partij bij de Overeenkomst. Verkopers en Kopers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Indien gewenst zal VPR wel een faciliterende rol op zich nemen bij geschillen.
7.2 Bezwaar naar aanleiding van de dienstverlening van VPR zelf dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per e-mail aan VPR medegedeeld te worden. De klacht dient gemotiveerd te worden.
7.3 VPR zal zo spoedig als mogelijk reageren op deze klacht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 VPR is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover is bepaald in dit artikel 8.
8.2 VPR is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Wederpartij die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen die zij heeft in de rechtsverhouding met de Wederpartij indien zij na een schriftelijk ingebrekestelling waarin hem een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen alsnog in gebreke is en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VPR.
8.3 VPR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie van de Wederpartij.
8.4 VPR is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij. De Opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan VPR verstrekte gegevens.
8.5 VPR is geen partij bij de Overeenkomst en de onderliggende reisovereenkomst. De Wederpartij vrijwaart VPR tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst verband houden. Indien de Reis om wat voor reden dan ook niet kan worden overgedragen aan de Koper, bijvoorbeeld omdat de Aanbieder haar medewerking niet verleent, dan is VPR niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. De reeds betaalde Vergoeding wordt in dat geval teruggestort op de rekening van de Koper.
8.6 VPR is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van:
a)  het gebruik van de Website en de diensten van VPR;
b) onjuiste of onvolledige informatie op de Website;
c) de inhoud van de Reis;
d) gebreken in de reisbescheiden; 
e) handelingen en/of uitingen van de Wederpartij en/of de Aanbieder(s);
f) een weigering van de Aanbieder(s) de indeplaatsstelling te accepteren dan wel een niet-tijdige indeplaatsstelling;
g) handelingen en/of uitingen van door VPR inschakelde derden, zoals derden die de financiële afwikkeling bewerkstelligen; en
h) wijzigingen in de diensten van VPR of wijzigingen in of op de Website.
8.7 VPR is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de Wederpartij welke het gevolg is van overmacht, waaronder –doch niet uitsluitend- valt elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van VPR respectievelijk de door haar ingeschakelde derden afhankelijk is. Hieronder valt mede het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan, spam, spyware, virussen en dergelijken die kunnen worden doorgegeven via de communicatie van VPR dan wel bij gebruik van de Website alsook transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van faciliteiten die nodig zijn om de Overeenkomst tot stand te laten komen.
8.8 VPR heeft te allen tijde het recht om de door de Wederpartij te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te beperken.
8.9  De aansprakelijkheid van VPR is te allen tijde beperkt tot de terugbetaling van de Vergoeding.
8.10 Elke aanspraak van de Wederpartij op vergoeding van schade dient per e-mail en gemotiveerd aan VPR kenbaar te zijn gemaakt binnen acht (8) kalenderdagen na de dag, waarop de Wederpartij zowel met de schade als met de vermeende aansprakelijkheid van VPR bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8.11 De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in dit artikel 8 zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VPR.

Artikel 9. Verboden gebruik
9.1 De diensten zoals aangeboden op de Website zijn enkel bestemd voor particulier gebruik. Enig commercieel gebruik is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met VPR. Indien blijkt van commercieel gebruik, staat het VPR te allen tijde vrij die maatregelen te treffen die VPR in dat kader nodig acht, zoals het niet meewerken aan de overname van de Reis en het blokkeren van de toegang van deze partij tot de Website.
9.2 Het gebruiken van methodes om voorrang te krijgen op de overname van Reizen is te allen tijde verboden.

Het is de gebruiker van de Website verboden:

op de Website informatie, gegevens of inhoud te plaatsen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving;
onjuiste verwantschap te pretenderen met een persoon of entiteit; en
het gebruik, de verzending of de verspreiding te bewerkstelligen van enige virussen, spammails, trojan paarden of enige andere computerprogrammeringsroutines die gericht zijn op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of onteigenen van systemen, data of persoonlijke gegevens.

Indien VPR vermoedt dat de gebruiker van de Website in strijd handelt met het bovengenoemde, dan staat het VPR te allen tijde vrij die maatregelen te treffen die VPR in dat kader nodig acht, zoals het niet meewerken aan de overname van de Reis en het blokkeren van de toegang van deze partij tot de Website.
9.4 Minderjarigen mogen geen gebruik maken van de diensten van VPR, behoudens indien zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordigers of indien het in het maatschappelijk verkeergebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
10.2 VPR verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Voor zover al noodzakelijk, verleent de Wederpartij hiervoor toestemming. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zijn te vinden in de privacyverklaring, welke te raadplegen is op de Website.
10.3 Op de Algemene Voorwaarden en dienstverlening van VPR is Nederlands recht van toepassing.
10.4 De rechter in de vestigingsplaats van VPR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VPR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Versie augustus
2022VPR4714